PATVIRTINTA

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos

2016 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T1-27

 

MAŽEIKIŲ RAJONO VIEKŠNIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Mažeikių rajono Viekšnių kultūros centro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja biudžetinės įstaigos Mažeikių rajono Viekšnių kultūros centro (toliau – Kultūros centras) teisinę formą, buveinę, veiklos tikslus ir funkcijas, teises ir pareigas, valdymą ir veiklos organizavimą, darbuotojų priėmimą į darbą, atleidimą iš darbo, jų darbo apmokėjimo tvarką, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę, steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo tvarką, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, viešų pranešimų skelbimo ir visuomenės informavimo tvarką.

2. Kultūros centro pavadinimas – Mažeikių rajono Viekšnių kultūros centras.

3. Kultūros centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

4. Kultūros centro savininkas – Mažeikių rajono savivaldybė (toliau – Savininkas), klasifikatoriaus kodas 111103928.

5. Kultūros centro Savininko teises ir pareigas įgyvendina Mažeikių rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba). Tarybos kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.

6. Kultūros centro buveinė – Tirkšlių g. 3A, Viekšnių m., LT – 89492, Mažeikių r.

7. Kultūros centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose.

8. Kultūros centro veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, bei kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

9. Kultūros centro vieši pranešimai skelbiami Kultūros centro arba Savivaldybės internetinėje svetainėje.

 

II. KULTŪROS CENTRO VEIKLOS POBŪDIS, TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

10. Kultūros centro veiklos pobūdis – kultūrinė – meninė veikla.

11. Kultūros centro tikslai: tenkinti gyventojų kultūrinius poreikius, puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti edukacinę, pramoginę veiklą, rūpintis tautinių tradicijų išsaugojimu ir profesionalaus meno sklaida.

12. Kultūros centro funkcijos:

12.1. sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoti etninės kultūros perimamumą;

12.2. organizuoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, rūpintis jų dalyvavimu vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose;

12.3. organizuoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;

12.4. rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;

12.5. kurti ir įprasminti šiuolaikines modernias meno veiklos formas;

12.6. sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai;

12.7. tenkinti sociokultūrinius bendruomenės poreikius;

12.8. kurti ir įgyvendinti meninio ugdymo programas;

13. Kultūros centras, įgyvendindamas savo tikslus ir funkcijas, pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių  vykdo šių rūšių veiklą:

13.1. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (90.0);

13.2. scenos pastatymų veikla (90.01);

13.3. scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla (90.02);

13.4. meninė kūryba (90.03);

13.5. meno įrenginių eksploatavimo veikla (90.04);

13.6. istorinių vietų ir pastatų  bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas (91.03)

13.7. pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.2);

13.8. muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų veikla (77.29.30);

13.9. garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba (59.20);

13.10. kita leidyba (58.19);

13.11. kino filmų rodymas (59.14);

13.12. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto  nuoma ir eksploatavimas (68.20);

13.13. vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma (77.22);

13.14. kultūrinis švietimas (85.52);

13.15. posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30);

13.16. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29).

 

III. KULTŪROS CENTRO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA

 

14. Kultūros centro Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Mažeikių rajono savivaldybės taryba:

14.1. įstatymų nustatyta tvarka steigia, reorganizuoja ir likviduoja Kultūros centrą;

14.2. analizuoja ir kontroliuoja Kultūros centro veiklą;

14.3. Nustato Kultūros centro plėtotės strategiją;

14.4. nustatyta tvarka tvirtina Kultūros centro veiklą reglamentuojančius teisės aktus;

14.5. tvirtina Kultūros centro nuostatus;

14.6. tvirtina Kultūros centro teikiamų paslaugų įkainius;

14.7. organizuoja Kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;

14.8. suteikia Kultūros centrui kategoriją.

 

IV. KULTŪROS CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

 

15. Nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Kultūros centras turi teisę:

15.1. naudotis patikėjimo teise perduotu valstybės bei Savininko turtu;

15.2. pirkti ar kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudoti ir disponuoti juo įstatymų ir šių Nuostatų nustatyta tvarka;

15.3. sudaryti sutartis bei prisiimti įsipareigojimus;

15.4. teikti mokamas paslaugas;

15.5. gauti paramą;

15.6. naudoti lėšas Nuostatuose numatytiems tikslams bei funkcijoms įgyvendinti;

15.7. užmegzti tarptautinius ryšius, keistis specialistais, kviestis įvairius atlikėjus;

15.8. stoti ne į pelno siekiančių šalies ir tarptautinių organizacijų asociacijas bei dalyvauti jų veikloje;

15.9. nustatyti savo vidaus struktūrą;

15.10. tvirtinti didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savininko skiriamo biudžeto, skaičių;

15.11. turėti ir kitų teisių, jei jos neprieštarauja teisės aktams.

16. Kultūros centro pareigos:

16.1. tvarkyti buhalterinę apskaitą, teikti finansinę – buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir mokėti mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

16.2. teikti ataskaitas Savivaldybės tarybai ir kitoms įstatymais nustatytoms institucijoms;

16.3. užtikrinti saugias darbo sąlygas Kultūros centro darbuotojams.

 

V. KULTŪROS CENTRO VALDYMAS

 

17. Kultūros centrui vadovauja direktorius, kurį įstatymų nustatyta tvarka skiria Savivaldybės administracijos direktorius.

18. Kultūros centro direktorius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

18.1. organizuoja Kultūros centro darbą, kad būtų įgyvendinami Kultūros centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

18.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Kultūros centro nuostatų;

18.3. leidžia įsakymus, privalomus visiems Kultūros centro darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą;

18.4. įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš darbo Kultūros centro darbuotojus, nustato ir tvirtina jų tarnybinius atlyginimus (koeficientus), priedus, skiria jiems paskatinimus  bei drausmines nuobaudas;

18.5. nustato Kultūros centro darbuotojų atsakomybę už naudojamo turto saugumą;

18.6. tvirtina kultūros centro struktūrą ir pareigybių sąrašą;

18.7. ruošia ir tvirtina Kultūros centro darbuotojų pareiginius nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, kitus vidaus organizacinius dokumentus;

18.8. kontroliuoja Kultūros centro darbuotojų profesinę veiklą;

18.9. rūpinasi Kultūros centro darbuotojų kvalifikacijos kėlimu;

18.10. tvirtina Kultūros centro meninės veiklos programas, planus, vadovauja jų rengimui bei vykdymui;

18.11. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

18.12. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Kultūros centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

18.13. atstovauja Kultūros centrui valdžios ir valdymo institucijose, teismuose ir palaikant santykius su kitais subjektais;

18.14. Kultūros centro vardu sudaro sandorius;

18.15. be įgaliojimo veikia Kultūros centro vardu ir išduoda įgaliojimus Kultūros centro darbuotojams atlikti tas funkcijas, kurios priklauso direktoriaus kompetencijai;

18.16. gali turėti ir kitų jam Kultūros centro nuostatuose arba kituose teisės aktuose nustatytų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams.

18.17. Kultūros centro direktoriui negalint eiti pareigų, visas jo pareigas turi atlikti direktoriaus pavaduotojas arba kitas direktoriaus paskirtas asmuo.

 

VI. KULTŪROS CENTRO TARYBA

 

19. Kultūros centre turi būti sudaryta kolegiali, patariamąjį balsą turinti Kultūros centro taryba (toliau – Taryba).

20. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Kultūros centro nuostatais, kitais teisės aktais.

21. Taryba atlieka šias funkcijas:

21.1. svarsto, vertina sezonines ir perspektyvines kūrybinės veiklos programas, jų įgyvendinimo rezultatus;

21.2. aptaria naujausias meno programas ir teikia pasiūlymus dėl jų meninės kokybės;

21.3. siūlo Kultūros centro darbuotojus apdovanojimams, stipendijoms ir paskatinimams gauti;

21.4. svarsto kitus Kultūros centro veiklos klausimus.

22. Taryba į savo posėdžius gali kviestis ir kitus Kultūros centro specialistus ar kitus asmenis, galinčius pateikti pasiūlymus bei išvadas iškilusiais klausimais.

23. Kultūros centro tarybą sudaro 5 nariai:

23.1. Kultūros centro visuotinis darbuotojų susirinkimas renka 4 metų kadencijai 2 narius;

23.2. Savivaldybės administracijos direktorius skiria 4 metų kadencijai 1 narį;

23.3. Seniūnija skiria 4 metų kadencijai 2 narius.

24. Tarybos personalinę sudėtį 4 metų kadencijai tvirtina Kultūros centro direktorius.

25. Taryba iš savo narių paprasta balsų dauguma kadencijai renka pirmininką ir jo pavaduotoją. Tarybai negali vadovauti Kultūros centro direktorius.

26. Tarybos pirmininkas (jei jo nėra – pirmininko pavaduotojas) organizuoja Tarybos darbą, pirmininkauja posėdžiams.

27. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Neeilinis Tarybos posėdis šaukiamas pirmininko iniciatyva arba ne mažiau kaip trijų Tarybos narių reikalavimu.

28. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvavo ne mažiau kaip trys Tarybos nariai.

29. Tarybos nutarimai laikomi priimti, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė Tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas.

30.Tarybos nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Tarybos pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

31. Tarybos nutarimai yra rekomendacinio pobūdžio ir gali būti įgyvendinami tik Kultūros centro direktoriaus įsakymais.

 

VII. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMAS

 

32. Kultūros centro direktorius į darbą priimamas konkurso būdu įstatymų  nustatyta tvarka.

33. Kultūros centro darbuotojus į darbą priima, nustato jiems atlyginimą, skiria nuobaudas, skatina ir atleidžia iš darbo Kultūros centro direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais teisės aktais.

34. Atskiriems kultūriniams projektams įgyvendinti direktoriui suteikiama teisė sudaryti terminuotas darbo sutartis arba autorines ar atlikėjo intelektinių paslaugų sutartis,

35. Kultūros centro darbuotojų darbo užmokesčio dydis nustatomas Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Kultūros centro kultūros ir meno darbuotojai atestuojami įstatymų nustatyta tvarka.

 

VIII. KULTŪROS CENTRO TURTAS, LĖŠOS IR JŲ NAUDOJIMAS

 

37. Kultūros centras patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja Savivaldybės tarybos perduotu ar kitaip įsigytu turtu.

38. Kultūros centras susidėvėjusias ar nereikalingas materialines vertybes nurašo ar realizuoja ir gautas pajamas naudoja įstatymų nustatyta tvarka.

39. Kultūros centro lėšas sudaro:

39.1. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimai;

39.2. fizinių ir juridinių asmenų parama;

39.3. lėšos, gautos už mokamas paslaugas;

39.4. lėšos, gautos iš įvairių fondų pagal programas;

39.5. kitos lėšos, gautos teisės aktų  nustatyta tvarka.

 

IX. KULTŪROS CENTRO FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

40. Kultūros centras yra finansuojamas iš Savininko biudžeto pagal asignavimo valdytojų patvirtintas sąmatas, laikantis Finansų ministerijos nustatytų finansavimo taisyklių ir iždo procedūrų.

41. Kultūros centro finansinė kontrolė vykdoma įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

X. KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS

 

42. Kultūros centro nuostatus tvirtina, keičia ar papildo Savivaldybės taryba.

43. Nuostatų papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo įstatymų nustatyta tvarka.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44. Kultūros centras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Viekšnių kultūros centras

VieksniuKC.LT